ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

August, 2010 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ

ಎರಡು ಮನಸುಗಳು
ಬೆರೆತು ಕಲೆತು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಂಥನ
ಹೃದಯ ಪುಳಕಗೊಳಿಸಲಲ್ಲಿ
ಮೂಡಿತು ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚನ

ಪ್ರಾರಂಭವುಂಟು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಸ್ನೇಹ ನಿತ್ಯ ಚಿರಂತನ
ಹೊಸ ಮನಸುಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗೋ
ಹುಮ್ಮನಸ್ಸಿನ ನಿತ್ಯ ನೂತನ

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವೆಂಬ
ಬರಿದೆ ಸಿಗುವ ಬಂಧನ
ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನು ಮೀರಿ
ಕಂಪಡರಿಸುವ ಚಂದನ.