ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಆಗಸ್ಟ್, 2010 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಸ್ನೇಹಿತರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ

ಎರಡು ಮನಸುಗಳು ಬೆರೆತು ಕಲೆತು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಂಥನ ಹೃದಯ ಪುಳಕಗೊಳಿಸಲಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚನ ಪ್ರಾರಂಭವುಂಟು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ನಿತ್ಯ ಚಿರಂತನ ಹೊಸ ಮನಸುಗಳ ಭೇಟಿಯಾಗೋ ಹುಮ್ಮನಸ್ಸಿನ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವೆಂಬ ಬರಿದೆ ಸಿಗುವ ಬಂಧನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನು ಮೀರಿ ಕಂಪಡರಿಸುವ ಚಂದನ.