ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ನವೆಂಬರ್, 2011 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ

ಒಂಟಿತನದ ಬರುಡು ಜೀವನವ ಹಸನು ಮಾಡಿದಂತ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿ ಪ್ರಪುಲ್ಲವಾದಂತೆ ಭಾಸ ಒಳಗೇ ರಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಂತೆ ಬದುಕಿನ ತುಂಬಾ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಜೀವನದಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಮೆಲ್ಲಲು ಮಧುರ ಸವಿ ಕ್ಷಣಗಳ ನೀಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಹೃದಯ ಒಡ್ಡು ಒಡೆದ ನದಿಯಂತೆ ಜೀಕುವ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಂತೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಕಾರಂಜಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾವಿನ ಬೆಳಗು ಹೊಸತರಂತೆ ಹೂನಗೆ ನಕ್ಕು ನಲಿದು ಪಿಸುದನಿಯಲಿ ಉಲಿದಂತೆ. - ಸವಿತ