ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಜನವರಿ, 2016 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ...

​ ದಾಳೇಗೌಡರ "ಪತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ"ಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ೧೫-೨೦ ಪತ್ರಗಳನ್ನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪತ್ರಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ H R Vastrad Vastrad ಅವರಿಗೂ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲಾಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು.  ಇಂದು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಅಂಚೆ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ತಂದೆ. ಅವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ ವಿಳಾಸವೂ ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನನಗೇ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ಡಬ್ಬಿಯೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು... ನೋಡೋಣ.